بررسی ترکیبات اسانس گونه دارویی درمنه معطر (.Artemisia fragrans Willd) (مطالعه موردی: مراتع شاه زید آمل- استان مازندران)

نویسندگان

چکیده

با توجه به توان بالقوه کشور در زمینه تنوع گیاهان اسانس­دار و دارویی، ضروری است بـا شناخت گونه­های گیاهی و خصوصیات اکولوژیکی آنها، گام­های اساسی جهت استفاده از اسانس­های گیاهی و ترویج شیوه­های اصولی بهره­برداری از این گیاهان برداشته شود. در این راستا تحقیق حاضر به بررسی ویژگی­های کمی و کیفی اسانس درمنه معطر (Artemisia fragrans Willd.) در مراتع شاه­زید آمل واقع در استان مازندران پرداخته است. برای انجام این تحقیق برداشت از سرشاخه­های گلدار بوته­های مختلف در فصل رویشی انجام شد. نمونه­ها پس از خشک شدن در دمای محیط، با روش تقطیر با بخار آب اسانس­گیری شدند. ترکیب­های موجود در اسانس با دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل شده به طیف­سنج جرمی (GC/MS) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مجموع 69 ترکیب در اسانس درمنه معطر وجود دارد که از این بین ترکیب­های دکان، دودکان، تتراکوزان، تترادکان، سیکلوهگزان اتیل و هپتادکان به ترتیب با 68/25، 88/8، 04/6، 31/4، 51/3 و 38/3 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها