اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمودرضا رمضانپور

میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی خاک رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

mrramezanpouratyahoo.com

سردبیر

کامبیز اسپهبدی

ژنتیک و اصلاح درختان جنگلی دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

espahbodi.katgmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسین رسالتی

تکنولوژی خمیر و کاغذ استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hnresalatiatyahoo.com

احمد رحمانی

حاصلخیزی خاک دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

arahmaniatrifr-ac.ir

سید محمد حجتی

علوم خاک و تغذیه اکوسیستم های جنگلی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

s_m_hodjatiatyahoo.com

فرهاد اسدی

صنوبر و درختان سریع الرشد دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

farhadasadi14atyahoo.com

مجید بهادری

ترویج و مشارکتهای مردمی سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران

m.bahadoriatjkmaz.ir

هادی کیادلیری

جنگلداری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

h-kiadaliriatsrbiau.ac.ir

بهرام ناصری

جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل رئیس مرکز اصلاح و تهیه بذور جنگلی خزر

b_nasery2000atyahoo.com

بیت اله امان زاده

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

b.amanzadatyahoo.com

لیلا وطنی

اکولوژی جنگل شرکت سهامی چوب و کاغذ مازندران

vatany2000atyahoo.com

داریوش مقدس

تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم مدیر منطقه ای کنوانسیون رامسر

dara_niakiatyahoo.com

مدیر داخلی

عیسی کیاء

سازه های آبی کارشناس آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

eassa_kiaatyahoo.com