درباره نشریه

مجله ترویجی حفاظت و بهره برداری جنگلهای هیرکانی مجله ای است با درجه ترویجی که تحت نظارت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران بصورت دو فصلنامه توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران انتشار می یابد. هر ساله بیش از صدها پروژه پژوهشی در خصوص منابع طبیعی، آبخیزداری و گیاهان داروئی در مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها اجرا می گردد که بخش مهمی از آن به جنگلهای هیرکانی مربوط می شود. بخشی از یافته های طرحهای پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی منتشر می شود. اما بخش مهمتری از آن که برای مروجان و کارشناسان اجرایی کاربرد بیشتری دارد در این مجله انتشار خواهد یافت. از این رو این انتظار می رود این مجله با ترویج آخرین دستاوردها و یافته های پژوهشی به بخش های اجرایی، در مدیریت بهینه جنگلهای هیرکانی موثر واقع شود.