شماره‌های پیشین نشریه

فراخوان پذیرش مقاله

با احترام از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققان و دانشجویان محترم که در این حوزه دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات و آثار خود را جهت انتشار ارسال فرمایند.

 

****************************

 

دارای مجوز انتشار شماره 39998/221 مورخ 1397/08/21 شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

و مجوز اولیه به استناد نامه شماره 97/443198 مورخ  1397/12/22 کمیسیون انتشارات دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

 

********************************************

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی