فرایند پذیرش مقالات

نویسنده مسئول برای ارسال مقاله ابتدا بایستی در سایت نشریه ثبت نام و پس از تکمیل فرم های مخصوص مندرج در سایت، اقدام به ارسال مقاله نماید. فایل های ارسالی بایستی شامل فایل جداگانه مشخصات نویسندگان و متن مقاله بدون نام نویسندگان باشد. بهتر است فایل جدول‌ها و تصاویر در فایل مقاله آورده شود.

سردبیر پس از دریافت مقاله جهت جلوگیری از طولانی شدن پروسه بررسی بلافاصله برای تعیین ارزش انتشاراتی (داوری مقدماتی) به یکی از اعضاء هیأت تحریریه ارسال و چنانکه مقاله در این مرحله مورد پذیرش قرار نگیرد، بررسی آن متوقف می‌گردد. در صورت مثبت بودن نظر هیأت تحریریه (داور مقدماتی)، مراحل بعدی شروع می‌شود در این مرحله  مقاله برای بررسی به دو داور ارسال می گردد و بعداز دریافت نتیجه مثبت، برای اصلاح به نویسنده ارسال و پس از دریافت نسخه اصلاح شده برای داور نهایی ارسال می گردد. بعداز نتیجه مثبت از طرف داور نهایی برای بررسی مجدد به جلسه هیات تحریریه ارسال و نتیجه نهایی در جلسه اعلام می شود.