اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • نویسندگان باید مقالات خود را طبق راهنمای تدوین نشریه و در وبگاه اختصاص یافته cuhfj.areeo.ac.ir بارگذاری و  ارسال کنند؛
  • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده مسئول مکاتبات است؛
  • چنانچه ارسال مقاله توسط دانشجو صورت می‌گیرد، تائید استاد مربوطه (با امضای نامه درخواست چاپ) باید به اطلاع دفتر مجله برسد؛
  • مقالات ارسالی نباید در هیچ نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد. به همین دلیل تکمیل  فرم‌ تعهدنامه  نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.
  • حذف، اضافه یا تغییر ترتیب نویسندگان و نیز تغییر نویسنده مسئول مکاتبات پس از طی مراحل داوری تنها در صورتی مجاز است که نامه ای با امضای همه نویسندگان به دفتر مجله ارائه گردد.
  • نویسند(گان) متعهد می شوند مطابقت کامل فهرست منابع با منابع ارجاعی در متن را عهده دارند و هر گونه مغایرت در این زمینه را قبل از چاپ رفع نمایند. بدیهی است عدم همکاری در این زمینه مقاله مذکور را از وضعیت انتشار خارج خواهد کرد
  • دفتر نشریه در رد، قبول، چاپ و ویرایش مقالات دریافتی آزاد است؛