حفاظت و بهره برداری جنگلهای های هیرکانی (CUHF) - واژه نامه اختصاصی