ارزیابی تراکم مسیرهای چوب کشی و جاده های جنگلی در جنگلهای نکا- ظالم رود

نویسنده

چکیده

برای ارزیابی تأثیر تراکم طولی و شبکه­بندی جاده و مسیر چوب­کشی در افزایش راندمان خروج­ چوب، دو پارسل 33 سری سه بخش پنج و پارسل 189 سری پنج بخش یک طرح نکا- ظالم رود مورد مطالعه قرار گرفت. پارسل 33 دارای تراکم طولی جاده بیشتر و تراکم مسیر چوب­کشی کمتر و در مقابل، پارسل 189 دارای تراکم طولی جاده کمتر و تراکم مسیر چوب­کشی بیشتر بوده است. زمان­سنجی عملیات خروج چوب از محل قطع تا دپوی کنار جاده و بالعکس برای هر یک از اجزای خروج­ چوب انجام شد. تمام داده­ها به­صورت جداگانه در پنج کلاسه فاصله چوب­کشی دسته­بندی و به­صورت دو به دو با استفاده از آزمون t با هم مقایسه گردید. نتایج نشان داد که در هر کلاسه فاصله چوب­کشی و بین کلاسه­های مختلف فاصله برای زمان چوب­کشی در سطح احتمال 99 درصد تفاوت معنی­داری وجود داشته است. هم­چنین در خصوص حجم چوب خارج شده نیز بین تیمارها تفاوت معنی­دار در سطح احتمال 95 درصد دیده شده است. دو پارسل از نظر زمان چوب­کشی و حجم چوب خارج شده در سطح احتمال 95 درصد با هم اختلاف معنی­داری داشتند. در پارسل 189 در مقایسه با پارسل 33 در نصف مدت زمان چوب­کشی بیش از دو برابر حجم چوب خارج شد. نتیجه این که پایین بودن مقدار تراکم طولی جاده و بالا بودن تراکم طولی مسیر چوب­کشی در پارسل نتیجه مطلوب­تری به دنبال خواهد داشت. در واقع تراکم طولی مسیرهای چوب­کشی از تراکم طولی جاده­ها اهمیت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها