بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی روستای پیله کوه و اثرات آن بر طرح جنگلداری این منطقه

نویسندگان

چکیده

امروزه حضور روستاییان در داخل و حاشیه جنگل، می­تواند یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب جنگل محسوب ­گردند. این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی مسائل اقتصادی ـ اجتماعی و اثرات آن بر جنگل در محدوده­ روستای «پیله­کوه» از توابع شهرستان میاندورود استان مازندران، با وسعت حدود 714 هکتار انجام شده است. در این مطالعه، اطلاعات مربوط به متغیرهای اقتصادی ـ اجتماعی، متکی بر بررسی میدانی و مشاهده­ مستقیم و مشارکتی توأم با مصاحبه حضوری با 24 نفر سرپرست خانوار و افراد مطلع روستا جمع­آوری شد. علاوه بر این، مشخصات عمومی جنگل و میزان صدمات کمی و کیفی وارده بر درختان جنگل به­وسیله روستاییان حاشیه جنگل، از طریق 157 قطعه نمونه اندازه­گیری شد. بررسی نقشه­های پوشش گیاهی در دوره­های مختلف نشان­ داده است که تخریب جنگل برای گسترش زمین زراعی در گذشته وجود داشته است. مهم­ترین منبع درآمد خانوار از محل دامداری و کشاورزی بوده است که به­دلیل مدیریت سنتی و نداشتن الگوی درست توسعه، دارای بهره­وری و بازده اقتصادی مطلوب نیست. به­دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط نامساعد طبیعی منطقه، علی­رغم علاقه به جنگل گاه به استفاده­ نادرست از آن اقدام می­شود تا از این طریق کسری درآمد را جبران و مشکلات زندگی را رفع کنند. تحلیل داده­ها با استفاده از مطالعه همبستگی و مقایسه­های بین متغیرها به­وسیله­ نرم­افزار SPSS ثابت کرد که بین متغیر اقتصادی ـ اجتماعی درآمد خالص و ناخالص خانوار و تخریب جنگل با حدود اعتماد 95 درصد رابطه­ معنی­داری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها