برآورد میزان تخریب جنگلهای بالابند مازندران با استفاده از داده های ماهواره ای

نویسنده

چکیده

تخریب و تغییر کاربری جنگل در بخش­های وسیعی از جنگل­های شمال کشور قابل مشاهده است. این تخریب در حاشیه­ ارتفاعات بالادست توسط دامداران و کشاورزان از طریق تبدیل جنگل به مرتع و سپس اراضی دیم صورت می­گیرد. در این تحقیق مرز فوقانی جنگل­های تخریب شده­ کوهستانی بالادست و مراتع با استفاده از تصاویر سنجنده­های TM و + ETMماهواره لندست در دو مقطع زمانی متفاوت طی یک دوره­ حدوداً 15 ساله و با استفاده از روش طبقه­بندی نظارت نشده با الگوریتم  ISODATAو نیز روش طبقه­بندی نظارت شده و استفاده از الگوریتم بیشترین احتمال (Maximum Likelihood) بررسی شد. با مقایسه حد جنگل­های موجود در مقاطع زمانی مختلف، محدوده­های تخریب شده مشخص گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که بیش از 60 هزار هکتار از بخش فوقانی اراضی جنگلی استان مازندران، طی دوره زمانی از سال 1369 تا 1383 تغییر کاربری داده شد و تخریب گردید. به عبارتی سالانه در حدود 4 هزار هکتار از اراضی جنگلی در بخش فوقانی دچار تغییر کاربری گردیده و شدت تخریب سالانه 39/0 درصد محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها